د موټر مشخصات BAT32A لړۍ

د موټر مشخصات BAT32A لړۍ